Poufność informacji
 

Poufność informacji

 
 
 
 

Zachowanie poufności uzyskanych informacji wynika z etyki zawodowej konsultanta. Tą kwestię reguluje też prawo:   Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji   Art.11.

  1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnianie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy.
  2. Przepis ust. 1 stosuje się również do osoby, która świadczyła pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego – przez okres trzech lat od jego ustania, chyba że umowa stanowi inaczej albo ustał stan tajemnicy.
  3. (…)
  4. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności

  Art.23

  1. Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi w stosunku do przedsiębiorcy, ujawnia innej osobie lub wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli wyrządza to poważną szkodę przedsiębiorcy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pobawienia wolności do lat 2.

    Na życzenie Klienta można zawrzeć w umowie okresowy zakaz świadczenia usług konsultingowych na rzecz wymienionych z nazwy przedsiębiorstw konkurencyjnych.Wdrażanie zmian jest zbyt ważne,
aby robić to przy okazji...

Kontakt

504-207-642
Tomasz Andrzejewski
os. XXV-lecia 2a/9
58-260 Bielawa

tomasz@mspdoradztwo.pl

Log in